شماره: 263
1400/02/07
انتصاب آقای دکتر حامد طهماسبی به عنوان سرپرست درمانگاه تخصصی
انتصاب آقای دکتر حامد طهماسبی به عنوان سرپرست درمانگاه تخصصی

جناب آقای دکتر منافی با صدور حکمی جناب آقای دکتر حامد طهماسبی را به عنوان سرپرست درمانگاه تخصصی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) منصوب نمودند.

جناب آقای دکتر منافی با صدور حکمی جناب آقای دکتر حامد طهماسبی را به عنوان سرپرست درمانگاه تخصصی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) منصوب نمودند.

حق انتشار محفوظ است ©