شماره: 304
1400/07/27
مراسم تودیع و معارفه امام جماعت بیمارستان امام حسین (ع)
مراسم تودیع و معارفه امام جماعت بیمارستان امام حسین (ع)

مراسم تودیع و معارفه امام جماعت مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام حسین (ع) و همچنین پیام تبریک و آرزوی موفقیت هیئت عامل مرکز برای جناب آقای دکتر صیادی به مناسبت انتصاب به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز.

مراسم تودیع و معارفه امام جماعت مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام حسین (ع) و همچنین پیام تبریک و آرزوی موفقیت هیئت عامل مرکز برای جناب آقای دکتر صیادی به مناسبت انتصاب به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز.
حق انتشار محفوظ است ©