شماره: 321
1400/10/18
عیادت وزیر آموزش و پرورش از دانش آموز بستری در بیمارستان امام حسین (ع)
عیادت وزیر آموزش و پرورش از دانش آموز بستری در بیمارستان امام حسین (ع)

عیادت وزیر آموزش و پرورش به اتفاق هیئت همراه و معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از دانش آموز بستری دربیمارستان امام حسین (ع)

عیادت وزیر آموزش و پرورش، آقای دکتر نوری به اتفاق هیئت همراه و معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آقای دکتر خدادوست از دانش آموز بستری دربیمارستان امام حسین (ع)
حق انتشار محفوظ است ©