ساعات ملاقات

ساعات ملاقات ( در بخش های بستری ساعت 14 تا 16 و دربخش های ویژه از ساعت 15 تا 16 )