برنامه درمانگاه مرکزی | بیمارستان امام حسین (ع)

برنامه صبح تیر 1400، درمانگاه های تخصصی بیمارستان امام حسین (ع)

درمانگاه شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه
نوزادان و اطفال رادفر ----- ----- طباطبائی ----- طباطبائی
مغز و اعصاب اطفال ----- ----- جعفری ----- جعفری -----
 قلب و بارداری رکسانا صادقی آقاجانی پارسا میری آقاجانی -----
غدد و بارداری ----- ----- خلیلی ----- ----- -----
گوش و حلق و بینی ----- ----- -----   ----- مهرپرور
گوارش سراقی عبدحق ایرانشاهی ایرانشاهی سراقی -----
کلیه ----- صباغیان احمدی ----- صباغیان -----
کلینیک درد طاهری مومن زاده هاشمی طاهری مومن زاده -----
کلنیک سردرد ----- عصارزادگان ----- ----- ----- -----
قلب اطفال ----- ----- افتخار ----- ----- معینی
فک و صورت الام / میرمحمدصادقی نعمتی لطیفی / آغداشی نعمتی/بخشائی ----- -----
قلب رکسانا صادقی آقاجانی پارسا میری آقاجانی  
آریتمی و پیس میکر       جهانگیری    
غدد اطفال ----- مصلی نژاد ----- مصلی نژاد ----- -----
غدد ----- خلیلی خلیلی عبادی   -----
تغذیه اطفال ----- ----- ----- ----- شیروانی -----
عفونی شعائی  فرح بخش/ مقتدر حقیقی شعائی هداوند نبوی
طب فیزیکی و EMG ----- کریم زاده ----- ----- بیات -----
بارداری طلایه آریانا آریانا آریانا طاهری پناه طلایه
نازایی   طاهری پناه        
زنان فرزانه طاهری پناه عرب حسینی گنجویی طلایه
انکولوژی زنان فرزانه ----- عرب حسینی گنجویی طلایه
روماتولوژی ----- ----- ----- دلکش دلکش -----
ریه ----- خوارزمی ----- ----- ----- -----
داخلی دهقانی ----- دهقانی ----- دهقانی ریاضی
سکته مغزی آقامیری ----- ----- ----- مهرپور -----
جراحی عروق توفیق ----- عظیمی ----- ----- -----
جراحی توفیق صمصامی عظیمی نعمتی هنر ایازی طهماسبی
تغذیه ----- رازقی ----- ----- ----- -----
تشنج ----- ----- صفرپور ----- ----- -----
پزشکی ورزشی ----- ----- ----- صالحی ----- صالحی
بیهوشی ابطحی صیادی شاکری معماری تاجبخش -----
داخلی اعصاب حسامی   ----- ----- ----- -----
ارتوپدی هیپ و لگن ----- ----- ----- منافی ----- -----
ارتوپدی کف و مچ پا و تومور ----- کاظمیان ----- ----- ----- -----
ارتوپدی عمومی عموزاده ----- براتی ----- براتی امیدیان
آسیب های ورزشی ------ ---- براتی ---- ----- صالحی
ارتوپدی شانه ----- ----- ----- ----- توکلی -----
ارتوپدی زانو سرزعیم ----- ----- ----- ----- امیدیان
EMG عصارزادگان کریم زاده بلادی مقدم حسامی بیات صفرپور
خون و انکولوژی

شیخ الاسلامی

دهقانی

 

شیخ الاسلامی

دهقانی

  دهقانی شیخ الاسلامی
جراحی اعصاب ازهری کاشانی سهراب صادقی کاشانی محمدی ------

برنامه عصر تیر 1400، درمانگاه های تخصصی بیمارستان امام حسین (ع)

درمانگاه شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه
مغز و اعصاب ----- حسامی     ----- -----
غدد صادقی   صادقی      
کلیه صباغیان ----- ----- احمدی ----- -----
روماتولوژی ----- ----- دلکش ----- ----- -----
گوارش عبدحق   عبدحق ملک پور ----- -----
غدد اطفال ----- ----- ----- ----- مصلی نژاد -----
تغذیه اطفال ----- ----- شیروانی ----- ----- -----
طب فیزیکی و EMG بیات ----- ----- کریم زاده ----- -----
ستون فقرات ----- میربلوک ----- ----- ----- -----
زنان و بارداری عرب طلایه عرب طلایه آریانا -----
داخلی  ----- شیخ الاسلامی ------ ----- شیخ الاسلامی -----
داخلی اعصاب اطفال جعفری ----- ----- ----- ----- -----
خون و انکولوژی ----- شیخ الاسلامی ----- ----- شیخ الاسلامی -----
جراحی قلب ----- ----- جدبابائی کچوئیان ----- -----
جراحی ----- طهماسبی ------ ----- عظیمی -----
پزشکی ورزشی ----- صالحی -----   ----- -----
انکولوژی و خون اطفال ----- هاشمیه ----- هاشمیه ----- -----
ارولوژی (جراحی کلیه) عشرتخواه میرهاشمی عشرتخواه میرهاشمی عشرتخواه -----
ارتوپدی  امیدیان ----- باروت کوب عموزاده باروت کوب -----
EMG بیات صفرپور ----- ----- ----- -----
گوش و حلق و بینی       مهرپرور    
جراحی اعصاب ----- ----- کاشانی ----- ----- -----