اطلاع بیماران از هزینه های درمان در بیمارستان امام حسین (ع)

قیمت تخت در سال 1400

هزینه یک تخت

هزینه یک تخت

هزنیه بدون بیمه (آزاد)
5240000 ریال

هزینه با بیمه (سهم بیمار)
2882000 ریال

هزینه دو تخته

هزینه دو تخته

هزنیه بدون بیمه (آزاد)
3932000 ریال

هزینه با بیمه (سهم بیمار)
1572000 ریال

هزینه سه تخته و بیشتر

هزینه سه تخته و بیشتر

هزنیه بدون بیمه (آزاد)
2620000 ریال

هزینه با بیمه (سهم بیمار)
262000 ریال

هزینه تخت روانپزشکی

هزینه تخت روانپزشکی

هزنیه بدون بیمه (آزاد)
2620000 ریال

هزینه با بیمه (سهم بیمار)
262000 ریال

هزینه تخت ایزوله

هزینه تخت ایزوله

هزنیه بدون بیمه (آزاد)
5240000 ریال

هزینه با بیمه (سهم بیمار)
524000 ریال

هزینه تخت POST CCU

هزینه تخت POST CCU

هزنیه بدون بیمه (آزاد)
4768000 ریال

هزینه با بیمه (سهم بیمار)
4768000 ریال

هزینه تخت CCU

هزینه تخت CCU

هزنیه بدون بیمه (آزاد)
6079000 ریال

هزینه با بیمه (سهم بیمار)
607900 ریال

هزینه تخت ICU/NICU

هزینه تخت ICU/NICU

هزنیه بدون بیمه (آزاد)
12159000 ریال

هزینه با بیمه (سهم بیمار)
1215900 ریال

تخت نوزاد سالم همراه با مادر

تخت نوزاد سالم همراه با مادر

هزنیه بدون بیمه (آزاد)
1312000 ریال

هزینه با بیمه (سهم بیمار)
131200 ریال

هزینه تخت نوزاد بیمار

هزینه تخت نوزاد بیمار

هزنیه بدون بیمه (آزاد)
2620000 ریال

هزینه با بیمه (سهم بیمار)
262000 ریال

هزینه همراه

هزینه همراه

هزنیه بدون بیمه (آزاد)
589000 ریال

هزینه با بیمه (سهم بیمار)
589000ریال

مابه التفاوت تخت

مابه التفاوت تخت

هزنیه بدون بیمه (آزاد)
### ریال

هزینه با بیمه (سهم بیمار)
### ریال