بیمه های طرف قرارداد

بیمه تامین اجتماعی ، ارتش ، کمیته امداد ،خدمات درمانی (کارکنان دولت ،سایر اقشار ، سایر اقشار اتباع ، سلامت ، ایرانیان ، روستایی )