ترخیص

اطلاعات کلی جهت بیماران و مراجعین محترم قبل از بستری:

1-در این بیمارستان طرح تحول نظام سلامت اجرا شده و بیماران بستری فقط 6 درصد از کل هزینه تمام شده را می پردازند .( بیمه شدگان روستایی با مهر ارجاع 3 درصد )

2- در صورت استفاده از بیمه روستایی هزینه خدمات بستری ، 5 درصد از کل هزینه تمام شده می باشد . 

3- بیماران بستری برای دارو ، لوازم مصرفی ، انجام امور مشاوره خارج از مرکز و ... هیچ گونه وجهی خارج از صورت حساب بیمارستان نمی پردازند و هرچه که مورد نیاز بیمارباشد اعم از دارو و تجهیزات پزشکی توسط بیمارستان تهیه می شود .

4- در هنگام پذیرش ارائه دفترچه بیمه و کدملی بیمار الزامیست . در صورت استفاده از دفترچه بیمه دیگران و یا مشخصات غیرشناسنامه ای  ( اسم مستعار ، فامیل همسر و... ) مسئولیت ارئه اطلاعات غلط بعهده بیمار یا قیم قانونی وی بوده و ایشان بایستی جوابگوی موارد قانونی باشد.