اخبار جاری | آرشیو | جستجو

انتصاب
دوشنبه, 18 اسفند,1399
سرپرست واحد نقلیه مرکزآموزشی پژوهشي درمانی امام حسین (ع) منصوب شد. سرپرست واحد نقلیه مرکزآموزشی پژوهشي درمانی امام حسین (ع) منصوب شد.
By محمد پورغلامی @ 02:10 ب.ظ :: 238 Views :: 1 Comments :: Article Rating :: عمومی, انتصاب
جناب آقای کریم خانی با صدور حکمی جناب آقای حسین فضلعلی را به عنوان سرپرست واحد نقلیه مرکز آموزشی ، پژوهشي و درمانی امام حسین (ع) منصوب کرد.
Read More..
یکشنبه, 02 آذر,1399
انتصاب مسئول روابط عمومی مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) انتصاب مسئول روابط عمومی مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع)
By محمد پورغلامی @ 12:30 ب.ظ :: 365 Views :: 1 Comments :: Article Rating :: عمومی, انتصاب
مسئول روابط عمومی مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) منصوب شد .
Read More..
دوشنبه, 12 آبان,1399
انتصاب معاون آموزشی مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) انتصاب معاون آموزشی مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع)
By فاطمه زمانیان @ 03:49 ب.ظ :: 566 Views :: 2 Comments :: Article Rating :: انتصاب
معاون آموزشی مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) منصوب شد .
Read More..
دوشنبه, 12 آبان,1399
انتصاب مدیر امور اداری مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) انتصاب مدیر امور اداری مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع)
By فاطمه زمانیان @ 09:38 ق.ظ :: 346 Views :: 2 Comments :: Article Rating :: انتصاب
مدیر امور اداری مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) منصوب شد.
Read More..
دوشنبه, 12 آبان,1399
انتصاب مسئول کارگزینی مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) انتصاب مسئول کارگزینی مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع)
By فاطمه زمانیان @ 08:53 ق.ظ :: 326 Views :: 2 Comments :: Article Rating :: انتصاب
مسئول کارگزینی مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) منصوب شد.
Read More..
پنجشنبه, 08 آبان,1399
 انتصاب سرپرست بخش عفونی مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع)  انتصاب سرپرست بخش عفونی مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع)
By فاطمه زمانیان @ 01:46 ب.ظ :: 434 Views :: 2 Comments :: Article Rating :: انتصاب
سرپرست بخش عفونی مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) منصوب شد.
Read More..
دوشنبه, 05 آبان,1399
انتصاب مسئول واحد فناوری اطلاعات مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) انتصاب مسئول واحد فناوری اطلاعات مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع)
By فاطمه زمانیان @ 03:32 ب.ظ :: 322 Views :: 2 Comments :: Article Rating :: انتصاب
مسئول واحد فناوری اطلاعات مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) منصوب شد.
Read More..
چهارشنبه, 16 مهر,1399
انتصاب سرپرستار بخش گوارش مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) انتصاب سرپرستار بخش گوارش مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع)
By فاطمه زمانیان @ 09:01 ق.ظ :: 414 Views :: 2 Comments :: Article Rating :: انتصاب
سرپرستار بخش گوارش مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) منصوب شد.
Read More..
پنجشنبه, 03 مهر,1399
انتصاب آقای ابولفضل الهی به عنوان سوپروایزر بالینی مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) انتصاب آقای ابولفضل الهی به عنوان سوپروایزر بالینی مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع)
By فاطمه زمانیان @ 09:02 ق.ظ :: 456 Views :: 2 Comments :: Article Rating :: عمومی, انتصاب
سوپروایزر بالینی مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) منصوب شد.
Read More..