پذیرش

فرایند پذیرش بیماران اورژانس   :

در بدو ورود به بیمارستان به قسمت تریاژ مراجعه نمایید . پرستار تریاژ بعد از گرفتن شرح حا ل و بررسی وضعیت بیمار او را به قسمت های مربوطه ارجاع خواهد داد . (ممکن است مراجعه سرپایی به پزشک  تریاژ کافی باشد و یا شاید نیاز به بستری در اورژانس داشته باشید . )

اگر دستور بستری از مطب یا درمانگاه را دارید به کارشناس مدیریت تخت مستقر در واحد پیش پذیرش ( طبقه همکف ، جنب درمانگاه ).مراجعه فرمایید :

در اینصورت به همراه داشتن فرم تکمیل شده پیش پذیرش + دفتر چه بیمه که اقدامات درمانی مورد نیاز مثل آزمایش و گرافی و سی تی( در صورت نیاز ) توسط پزشک ثبت شده باشد + برگه مشاوره ( در صورت نیاز) الزامیست .

پس از مراجعه به واحد پذیرش و گرفتن کد ، به واحد پیش پذیرش مراجعه نمایید . در آنجا جهت انجام اقدامات درمانی به واحدهای پاراکلینیک هدایت میشوید .پس از انجام اقدامات درمانی ، مجددا به واحد پیش پذیرش مراجعه کنید و پس از تایید فرم ، به بخش مورد نظر جهت بستری هدایت می شوید.

واحد پیش پذیرش فقط تا ساعت 16 روزهای غیر تعطیل فعال می باشد . در ساعات غیر اداری در صورت اورژانسی بودن شرایط بیمار به تریاژ مراجعه فرمایید.