بخش‌های بستری

ردیف

بخش

تعداد تخت

ردیف

بخش

تعداد تخت

ردیف

بخش

تعداد تخت

1

اطفال

18

9

روان زنان

30

16

CCU

20

2

جراحی اعصاب

51

10

روان مردان

30

17

CS ICU

6

3

جراحی عمومی

45

11

زنان و زایمان

40

18

ICU

29

4

جراحی فک و صورت

6

12

گوارش

22

19

NICU

14

5

چشم

21

13

نورولوژی

21

20

PICU

6

6

داخلی

47

14

نوزادان

8

21

آی سی یو اضطرار1

14

7

رادیوتراپی

36

15

کرونا- سیار

33

22

آی سی یو اضطرار2

26

8

روان اطفال

20